ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează, în perioada 15 ianuarie
2024 – 03 noiembrie 2024, Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți, în baza Ordinului
Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 21108/29.12.2023 și a Legii nr 350/ 02.12.2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general.
Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret și studenți este de 3.000.000 lei, repartizat pentru
linia de finanțare destinată proiectelor de tineret în valoare de 1.500.000 lei și pentru linia de finanțare destinată
proiectelor studențești 1.500.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 150.000 lei.
Pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți în anul 2024 prioritățile și măsurile sunt
următoarele:
PRIORITATEA 1: Consultarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor
Măsură:
Promovarea participării active a tinerilor prin organizarea de consultări, evenimente și schimburi de
idei, încurajând participarea activă a tinerilor în diferite etape ale procesului decizional și contribuind
la dezvoltarea unei culturi a implicării și responsabilității.
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea responsabilitații sociale și individuale a tinerilor și facilitarea
accesului egal al tinerilor la drepturi
Măsuri:
a) Educație pentru sănătate (prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte
substanțe nocive; promovarea unor obiceiuri pentru un stil de viață sănătos și responsabil; prevenirea
răspândirii bolilor cu transmitere sexuală, informare asupra beneficiilor practicării educației fizice și a
sportului de masă; sănătate mintală)
b) Participarea tinerilor la activități de voluntariat privind dezvoltarea responsabilității sociale și
individuale
c) Dezvoltarea unor instrumente, cu accent pe cele digitale, care să faciliteze participarea și implicarea
tinerilor în viața comunității.
PRIORITATEA 3: Crearea și susținerea de oportunități pentru tinerii din zonele rurale
Măsuri:
a) Dezvoltarea unor instrumente, cu accent pe cele digitale, care să faciliteze participarea și implicarea
tinerilor din mediul rural în viața comunității
b) Facilitarea cetățeniei active și a participării tinerilor din mediul rural la procesele decizionale locale
c) Crearea unei rețele de lucrători de tineret la nivelul comunităților rurale și dezvoltarea de oportunități
de învățare și formare profesională.
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
2
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competențelor tinerilor corelate cu dimensiunea de mediu a
dezvoltării durabile
Măsuri:
a) Educarea și sensibilizarea tinerilor privind dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile
b) Încurajarea participării tinerilor la activități de voluntariat de mediu
c) Implicarea tinerilor în activități privind dezvoltarea durabilă și ecologică, colectarea selectivă a
deșeurilor, ameliorarea efectelor nocive ale dezvoltării asupra mediului
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea competențelor necesare pentru o mai bună incluziune socială şi
inserție profesională, în special a competențelor digitale
Măsuri:
a) Informarea și consilierea tinerilor în vederea tranziției de la școală la viața profesională.
b) Dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv securitatea tinerilor în mediul digital
PRIORITATEA 6: Dezvoltarea competențelor culturale prin organizarea de evenimente în
domeniile creative și culturale dedicate tinerilor
Măsuri:
a) Dezvoltarea abilităților culturale ale tinerilor prin evenimente din domeniul industriilor creative
b) Promovarea și încurajarea multiculturalității
În cadrul concursului un solicitant poate depune maximum un proiect în cadrul aceleiași linii de
finanțare, dar nu pentru același tip de activitate
Calendar de desfășurare
Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți, 2024
Nr.
crt.
Dată/ Perioada Etapa
1.
25 ianuarie – 15 februarie 2024* Perioada de depunere a proiectelor de
tineret/ studențești
2.
16 februarie – 01 martie 2024 Evaluarea proiectelor de tineret/ studențești
3.
04 martie – 06 martie 2024 Depunerea contestațiilor
4.
07 martie – 14 martie 2024 Analiza contestațiilor
5.
14 martie 2024 Afișarea rezultatelor contestațiilor
6.
14 martie 2024 Afișarea rezultatelor finale ale concursului
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
3
* Documentele se depun în perioada 25 ianuarie – 15 februarie 2024, între orele 08:00 -16:00, de luni până
joi și între 8:00-14:00 vinerea, la adresa București, Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10 – intrarea D, etajul 3,
în plic sigilat cu mențiunea “Pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți” sau prin e-mail la
adresele: concurs.tineret@mfamilie.gov.ro, pentru linia de finanțare tineret, respectiv
concurs.studenti@mfamilie.gov.ro pentru linia de finanțare studenți. În cazul depunerii prin poștă/curierat,
plicul va avea data de trimitere cel târziu termenul limită prevăzut în anunțul de participare, iar solicitanții
care optează pentru această modalitate de depunere vor transmite către Ministerul Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse, prin e-mail, dovada corespondenței.
Contestațiile la Concursul național de proiecte de tineret se depun la adresa e-mail
concurs.tineret@mfamilie.gov.ro și la Concursul național de proiecte studențești la adresa e-mail
concurs.studenti@mfamilie.gov.ro.
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului
Familie, Tineretului şi Egalității de Șanse (www.mfamilie.gov.ro) și de la adresele de e-mail anterior
precizate.

https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2024/01/Anunt_CNPTS-2024.pdf

https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2024/01/Criterii-evaluare-proiecte-CNPTS-1.pdf

Articol in: Proiecte, Tineret