Concurs local de proiecte de tineret 2017

Concurs local de proiecte de tineret 2017

ANUNŢ

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Alba,   în perioada  15 mai – 07 iulie 2017, Concursul local de proiecte de tineret – 2017.

Tema Concursului:

Stimularea implicării tinerilor în viaţa societăţii.

Priorităţi ale  concursului local de proiecte  de tineret 2017

1.Cultură şi educaţie  nonformală

2.Sănătate, sport şi recreere

3.Participare şi voluntariat

4.Muncă şi antreprenoriat

Pe langă cele patru domenii de intervenţie din Strategie  se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea  socială a  tinerilor.

Tema şi priorităţile pentru concurs vizează obiectivele specifice şi  direcţii de acţiune  prevăzute în Strategia  naţională în domeniul politicii de tineret  pentru perioada 2015-2020 şi  Programul de  guvernare 2017-2020, capitolul Tineret.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:

Asociaţii şi fundaţii  care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi  fundaţii, aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin Legea  246/2005 şi care îndeplinesc cumulativ criterii din  metodologia pentru concursul local de proiecte de tineret şi au sediul social/filială  în judeţul Alba.

Selecţia proiectelor se realizează în două etape :

1.etapa de verificare administrativă şi a eligibilităţii – în această etapă se verifică documentele depuse pentru eligibilitatea proiectului  şi  a solicitantului În această etapă nu  se acordă punctaj  şi  este eliminatorie.

2.etapa de evaluare tehnică  a proiectelor pe bază de punctaj, care se realizează  doar pentru acele proiecte  care au promovat prima etapă.

Punctajul maxim pe care îl poate obţine un proiect este de 100 puncte , iar punctajul minim  este de 50  de puncte, conform  grilei de punctaj menţionată în metodologia pentru concursul local de proiecte de tineret 2017.

  Calendarul de desfăsurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017:

– depunerea dosarelor de concurs: 15 mai- 06 iunie 2017, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba,  din Alba Iulia , str. Dr. Ion Ratiu, nr. 34,  sau prin poştă(nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba, prin postă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la registratura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba după data de 06 iunie 2017, ora 16.00);

–  etapa de verificare administrativă şi  a eligibilităţii : 07-12 iunie 2017;

– afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă şi a eligibilităţii: 12 iunie 2017;

– depunerea modificărilor şi  a  completărilor:13-19 iunie 2017;

– reverificarea documentelor  după modificări  şi completări: 20-21 iunie 2017;

– afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă şi a eligibilitătii după modificări şi completări: 21 iunie 2017;

– etapa de evaluare tehnică  pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017;

– afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică  pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;

– depunerea contestaţiilor:28-30 iunie 2017;

– analiza contestaţiilor: 03-05  iulie 2017;

– afişarea rezultatelor la contestaţii : 06 iulie 2017- la sediul MTS

– afisarea rezultatelor finale  ale concursului – 07 iulie 2017 – sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba

– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie- 01 noiembrie 2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba este  31.941 lei.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba, www.djstalba.ro .

Informaţii suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de e-mail: djst.alba@mts.ro.

DIRECTOR EXECUTIV,

     STÂNEA FLORINA

Articol in: Tineret