Declarația tinerilor participanți la Forumul pentru drepturile tinerilor

Declarația tinerilor participanți la Forumul pentru drepturile tinerilor

Având în vedere

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948
 • G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • Directiva 2000/43 / CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, indiferent de originea rasială sau etnică
 • Directiva 2000/78 / CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de instituire a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 • Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordinul MECT nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi

 

Ținând cont că autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, educațională, socială, economică, culturală si sportivă a țării, suntem convinși că tinerii reprezintă o resursă de dezvoltare durabilă şi că statul asigură un regim special de protecţie şi de asistenţă tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.

 

Respectând următoarele principii:

 1. Principiul abordării participative – asigurarea unei cât mai largi participări a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup.
 2. Principiul cooperării – cooperarea autorităţilor administrației publice centrale şi locale cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret (ONGT), în toate problemele care privesc viaţa tinerilor.
 3. Principiul nediscriminării – garantarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale de acces, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică şi socială, orientare sexuală, orientare politică sau orice altă caracteristică, la programele, serviciile şi activităţile pentru tineret finanţate din surse publice.
 4. Principiul solidarităţii – luarea în considerare a posibilelor diferenţe între condiţiile de viaţă, nevoile, aspiraţiile, interesele şi atitudinile tinerilor, datorate diferiţilor factori, şi acordarea unei atenţii particulare celor care, din diferite motive, ar putea avea oportunităţi mai puţine.
 5. Principiul subsidiarității – luarea în considerare a transferării deciziei la nivelul cel mai apropiat de tineri pentru o mai bună respectare atât a diversității lor culturale, cât si a drepturilor minorităților la nivel local, regional și national

 

Noi, tinerii participanți la Forumul pentru Drepturile Tinerilor și la Forumul Tinerilor Romi din România în perioada  5 – 10 decembrie 2017, în București, ne declarăm susținerea față de principiile enunțate mai sus și ne angajăm:

 • Să colaborăm în vederea susținerii drepturilor tinerilor romi și neromi ca drepturi universale ale omului și ca drepturi specifice categoriei sociale pe care o reprezentăm
 • Să susținem și să promovăm principiul egalității și a accesului egal la educație pentru toți tinerii
 • Să susținem introducerea pe agenda instituțiilor publice a problemelor și nevoilor specifice cu care se confruntă tinerii romi și neromi cu scopul identificării de soluții care să facă obiectul unor proiecte și/sau programe incluse în planurile acestora de acțiune strategică
 • Să elaborăm și să participăm la dezvoltarea de mecanisme de consultare a tinerilor în vederea elaborării de politici publice specifice nevoilor cu care se confruntă
 • Să susținem implicarea organizațiilor care promovează drepturile tinerilor romi în rețele ale tinerilor existente la nivel național și european
 • Să promovăm în mass-media și social-media modele pozitive din rândul tinerilor și modele de bună practică de dezvoltare personală

 

Solicităm instituțiilor publice centrale din România:

 • Promovarea și susținerea dezvoltării structurilor de tineret axate pe drepturile omului și dezvoltarea comunităților de romi
 • Dezvoltarea unor programe de finanțare destinate tinerilor romi, și prin intermediul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret din România, inclusiv cele care privesc organizarea de activități și evenimente dedicate orașelor “Capitală a Tineretului din România”
 • Prioritizarea nevoilor tinerilor pe agenda instituțiilor publice centrale
 • Sprijinirea și combaterea oricărei forme de discriminare sau rasism în instituțiile de învățământ sau la ocuparea unui loc de muncă
 • Monitorizarea și soluționarea cazurilor de abuz, discriminare și rasism care vizează tinerii romi
 • Includerea organizațiilor care promovează drepturile tinerilor romi ca parteneri de dialog și consultare ai instituțiilor publice centrale
 • Susținerea accesul tinerilor romi la servicii publice de calitate
 • Dezvoltarea de oportunități pentru tinerii romi și promovarea acestora
 • Derularea de campanii care să combată lipsa de interes și motivație a tinerilor de a se implica în societate
 • Derularea și promovarea de programe referitoare la cultura și istoria romă
 • Susținerea și promovarea principiului egalității de șanse, inclusiv a egalității de gen și a egalității în drepturi a femeilor
Articol in: Tineret