Prezentare

Intoarce-te la prima pagina

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba, numita in continuare directia, este serviciu public al Ministerului pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica, inregistrata la Registrul Comertului Alba cu CIF 4562591.
Directia este finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
In subordinea directiei functioneaza o unitate de administrare a bazelor sportive si centrelor de agrement, fara personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care are ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive, bazelor turistice, centrelor de tineret, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.
Scopul si obiectul de activitate:
(1) Directia asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului.
(2) Directia colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si alte institutii publice, pentru organizarea si promovarea activitatilor sportive, respectiv activitatilor de si pentru tineret.
(3) Directia organizeaza si controleaza activitatea unitatii de administrare a bazelor sportive si a centrelor de agrement/bazelor turistice al carei scop si obiect de activitate este administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national/centrelor de agrement, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.

In realizarea obiectului sau de activitate, directia indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) asigura punerea in aplicare la nivelul judetului, a Programului de guvernare, a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;
b) utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;
c) urmareste aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;
d) colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;
e) organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement precum si in alte locatii agreate de catre conducerea directiei;
f) elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
g) actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;
h) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de catre institutii publice locale;
i) colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;
j) ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului si tineretului;
k) organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului si tineretului;
l) organizeaza si actualizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret din judet;
m) organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru tineri si studenti;
n) organizeaza si implementeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati;
o) propun Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret infiintarea sau desfiintarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, in vederea derularii activitatilor de informare si consiliere pentru tineret;
p) finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.
q) finanteaza programe de tineret si sport din bugetul propriu al directiei si poate derula programe de tineret si sport finantate din bugetul ANST.
In realizarea obiectului sau de activitate, in domeniul sportului, directia are urmatoarele atributii principale:
a) tine evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv;
b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate in raza administrativ-teritoriala, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie;
c) colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;
d) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu, finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala;
e) colaboreaza cu inspectoratul scolar, unitatile de invatamant si cu institutiile de invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza teritoriala, precum si a dopajului in sport;
g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;
h) indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate, structurile sportive din judet;
i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat;
j) elaboreaza, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atributii in domeniul sportului, calendarul competitiilor sportive locale si judetene si urmareste derularea acestora;
k) organizeaza si finanteaza actiunile din calendarul sportiv propriu, acordand premii, titluri si medalii ;
l) organizeaza si finanteaza etape judetene ale campionatelor nationale la diferite discipline sportive, in limita bugetului aprobat;
m) organizeaza baza de date si tine evidenta sportivilor legitimati, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor si a celorlalti specialisti;
n) sprijina activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe langa care functioneaza centre nationale olimpice de pregatire a juniorilor;
o) colaboreaza cu Directia pentru Sanatate Publica Judeteana Cluj, in scopul organizarii si dezvoltarii cabinetelor de medicina sportiva, in vederea asigurarii controalelor medicale specifice sportivilor de performanta;
p) organizeaza cabinetul metodic judetean si constituie fondul documentar de specialitate sportiva, in scopul perfectionarii pregatirii profesionale a antrenorilor, instructorilor si arbitrilor.

In realizarea obiectului sau de activitate, in domeniul tineretului, directia are urmatoarele atributii principale:
a) asigurarea participarii tinerilor la deciziile care ii vizeaza, inclusiv la elaborarea, promovarea si realizarea politicilor in domeniul tineretului, in special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret;
b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si incurajarea acestora in vederea asumarii responsabilitatilor individuale sau de grup;
c) sprijinirea si indrumarea tinerilor in vederea participarii active a acestora la viata economica, educationala si culturala a tarii;
d) stimularea cooperarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu structurile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, prin infiintarea de consilii consultative constituite din organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret de pe langa fiecare autoritate sau institutie publica centrala ori locala care gestioneaza fonduri destinate tineretului;
e) stimularea accesului tinerilor la informatie si tehnologii informationale;
f) stimularea mobilitatii in randul tinerilor;
g) stimularea voluntariatului in randul tinerilor;
h) promovarea dialogului intercultural si combaterea rasismului, xenofobiei si intolerantei in randul tinerilor.

Directia indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate si prin regulamentele aprobate de presedintele Autoritatii.